<br/>سولفات منگنز    18-20%<br/>سولفات منگنز    33-31%<br/>سولفات روی     18-20%<br/>سولفات روی     33-32%<br/>سولفات آهن     18-20%<br/>سولفات مس industry agriculture agriculture
 <br/>سولفات منگنز    18-20%<br/>سولفات منگنز    33-31%<br/>سولفات روی     18-20%<br/>سولفات روی     33-32%<br/>سولفات آهن     18-20%<br/>سولفات مس industry agriculture agriculture
ارسال شده توسط : زین العابدینی
همه آگهی های این کاربر
٠٩١٢٥٤٢١٣٧٩
ارسال شده توسط : زین العابدینی
تلفن: ٠٩١٢٥٤٢١٣٧٩
پرسش از آگهی دهنده
پرسش
نام
پست الکترونیک
پرسش خصوصی
ارسال ارسال شد


سولفات منگنز 18-20%
سولفات منگنز 33-31%
سولفات روی 18-20%
سولفات روی 33-32%
سولفات آهن 18-20%
سولفات مس 18-20%
اسید بوریک b2o3- 14
سولفات منیزیم 5/14 MgO

سولفات برای مصارف کشاورزی ( ریز مغذی)

بررسی اثر سولفات های روی و منگنز بر خواص کیفی و کمی دو رقم گندم در سطوح مختلف فسفر (فسفات آمونیم)
به منظور بررسی تاثیر سولفـات های روی و منگـنز بر خواص کیفی و کمی دو رقم گندم به ازای مقادیر مختلف فسفر طرحی بر پایه کرتهای دوبار خرد شده و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی ‌‌بایع‌کـلا انجام شد. در این طرح فاکـتور اصلی شامل ارقام گندم اتـرک و تجن، فاکـتور فرعی دارای دو سطح 50 و 200 کیلوگرم کود فسفـات آمونیوم در هکتار و فاکـتورهای فرعی، شامل چهار سطح: صفر (شاهد), مصرف 40 کیلوگرم کود سولفـات روی در هکتار، مصرف40 کیلوگرم کود سولفـات منگـنز در هکتار و ترکیبی از این دو سطح کودی به میزان 40 کیلوگرم از هر کدام در هکتار بود. کاربرد سولفات منگنز سبب افزایش تعداد پنجه، افزایش غلظت منگـنز و کاهش غلظت روی در دانه شد. کاربرد سولفات روی سبب افزایش طول ساقه، تراکم بوته، طول خوشه، تعداد گلهای بارور، وزن هزار دانه، ضریب برداشت، طول برگ پرچم و کاهش غلظت منگنز در گیاه گردید. در عملکرد دانه بین ارقام بکار رفته و اثرات متقابل آن با سایر فاکتورها تفاوت معنی داری وجود نداشت. در بین سطوح فسفر نیز تفاوت معنی دار مشاهده نشد. در اثر متقابل فسفر با روی و منگـنز بیشترین عملکرد در سطحی که روی و منگـنز با سطح پایین فسفر بکار رفت، مشاهده شد و کمترین عملکرد در سطحی که دارای منگـنز و فسفر بالا بود، بوجود آمد.

خدمات کشاورزی شایان
09125421379
09123373088
4247616 (0241)
shayankood@yahoo.com


ارسال به ایمیل : شماره ذخیره شده برای عضویت در ایمیل
ارسال به ایمیل جدید
ایمیل فقط یک ماه آگهی‌های مرتبط را برای من ارسال کن
ثبت ثبت شد
ایمیل فرستنده
ایمیل گیرنده
پیغام
ثبت ثبت شد
توضیحات بیشتر
ثبت ثبت شد
ارسال به شماره : شماره ذخیره شده برای ارسال پیامک
ارسال به شماره جدید
شماره خود را وارد کنید
+98
ثبت ثبت شد

آگهی های مرتبط (آگهی های من اینجا!)

آیا می‌خواهید اینجا قرار بگیرید

عضویت شما در خبرنامه لوکوپوک با موفقیت ثبت گردید جهت تکمیل عضویت به ایمیل خود مراجعه نمایید.

عضویت عضویت
پاک کردن
عزیز، درود!
انتخاب شهر
همه گروه‌ها
همه گروه‌ها
استخدام
املاک
بخش ویژه دانشجویان
تور
خدمات
خرید و فروش کالا
دیجیتال
صنعت
ماشین و خودرو
زنجان